Zaloguj się:

Sprzedaż wysyłkowa do Niemiec

Czym jest sprzedaż wysyłkowa?

Powiększenie swoich zysków możemy osiągnąć poprzez sprzedaż wysyłkową np. do Niemiec. Jest to prosty sposób aby firma zyskała międzynarodowych partnerów oraz znacząco zwiększyła obroty.

Niestety przy wysyłaniu w paczkach swoich produktów w paczkach do Niemiec trzeba uważać na pewne rozwiązania prawne.

Aby sprzedaż mogła zostać uznana za wysyłkową (a co za tym idzie, aby była możliwość skorzystania z pewnych ulg i ułatwień podatkowych) zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy o VAT musi spełniać następujące warunki:

dostawa jest przeprowadzona przez podatnika VAT bądź na jego rzecz do innego państwa członkowskiego, które to państwo jest celem przeznaczenia wysyłanego bądź transportowanego towaru, dokonywana na rzecz:

podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej - którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bądź każdego innego.

Opodatkowanie paczek do Niemiec

Miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej zależy od wartości sprzedaży wysyłkowej dokonywanej przez sprzedawcę dla klientów z danego państwa członkowskiego w poprzednim oraz bieżącym roku kalendarzowym.

Jeżeli sprzedaż dokonana przez polskiego przedsiębiorcę dla kontrahentów nie będących płatnikami VAT (w tym osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) z danego państwa członkowskiego nie przekroczyła w poprzednim oraz w bieżącym roku kalendarzowym progu ustanowionego przez to państwo – to sprzedaż wysyłkowa podlega opodatkowaniu w państwie wysyłki (Polsce).

Przekroczenie tego progu w danym roku kalendarzowym powoduje konieczność opodatkowania sprzedaży w państwie przeznaczenia dostawy towaru. Wiąże się to z koniecznością zarejestrowania się przez polskiego dostawcę dla potrzeb VAT w tym kraju i opodatkowania wg zasad tam obowiązujących transakcji w wyniku której przekroczono próg oraz kolejnych dostaw w bieżącym i następnym roku kalendarzowym, realizowanych w ramach sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów z tego państwa członkowskiego.

Należy jednak wziąć pod uwagę koszty obsługi podatkowej na miejscu.

Jeżeli limit został przekroczony, to kolejna dostawa jest opodatkowana na zasadach ogólnych, a w roku następnym po takim przekroczeniu limitu nie można skorzystać z wygodniejszych zasad opodatkowania.

Limity sprzedaży wysyłkowej mają takie znaczenie, iż dokonując sprzedaży wysyłkowej do danego kraju w ramach limitu dla danego kraju podatnik ma możliwość wyboru miejsca opodatkowania dostawy.